Opstart

VELKOMMEN TIL

 

TUSINDFRYD

 

Børnehavens Værdigrundlag.

Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet.

 

I forhold til de livs-/ og opvækstvilkår børnene har i øjeblikket, og for at forberede børnene til skolen og deres videre liv, har vi fundet det vigtigt at prioritere nedenstående kerneydelser:

 

  • At udvikle børnenes sprogtilegnelse

  • At udvikle børnenes sociale kompetence

At udvikle børnenes viden og forståelse for den omgivende verden

                                                                                           

"Hvem er vi?"

Børnehaven Tusindfryd er en kommunal daginstitution, beliggende midt i boligområdet "Skovparken" og ”Skovvejen”.

 

Børnehaven er  normeret til op til 110 børn i alderen fra 3-6 år, fordelt i 2 afdelinger.

 

 

Børnehavens adresse:                    

Børnehaven Tusindfryd

Skovvejen 82-84

6000 Kolding

Telefon: 21393308

                                                                     

E-mail : tusindfryd@kolding.dk   

                                                                         

 

Åbningstid

Børnehaven har åbent på flg. tidspunkter:

På Skovvejen 82 – 84:                                                   

Mandag: 6:15 – 16:30                                                 

Tirsdag: 6:15 – 16:30                                                   

Onsdag: 6:15 – 16:30                                                   

Torsdag: 6:15 – 16:30                                                  

Fredag: 6:15 – 16:00                                  

 

Personalet.

Børnehavens daglige ledelse varetages af lederen og souschefen Lederen har det overordnede ansvar

Det fastansatte personale er i øjeblikket flg.:

 

Leder         Marianne de Place

Souschef  Inger Margrethe Jessen

                                                                                                       

                                                                                               

   

Vildbasserne                             

Pædagog                    Ebba

Pædagog                    Heidi

Studerende                Skiftende

                                                  

                                                  

Troldene                                   

Pædagog                    Karl Johan (Kalle)

Pædagog                    Ulla

Medhjælper               Anja           

                                                  

                                                                                                   

Solstrålerne                               

Pædagog                    Mie

Pædagog                    Lis

Medhjælper               Susan

                                                  

 

Krudtuglerne                            

Pædagog                    Trine

Pædagog                    Margot

Medhjælper               Marianne

                                                

                                                  

Derudover er ansat:

Støttepædagoger: Kitty.

Ressourcepædagog Trine B

 

Havemand:

 

Telefonliste:

Kontor:                                       21393308

Marianne Leder                          21392344

Solstråler                                    21392704

Krudtugler                                  21392897

Trolde                                         21392926

Vildbasser                                  21393058

 

 

Børnehaven er tilknyttet Kolding Pædagogseminarium som fast praktiksted. Vi modtager en praktikant 1/2 år ad gangen, hvor den studerende indgår i en medhjælperstilling på lige fod med de øvrige ansatte.

Derudover har vi i perioder andre midlertidigt ansatte eller praktikanter, som ønsker at prøve at arbejde i en børnehave.

 

Alle ansatte har naturligvis tavshedspligt om forhold der vedrører de enkelte børn og deres familier.

 

Dagens forløb

 

Når børnehaven åbner, vil der være 2 voksne tilstede. Der bliver dækket morgenbord i fællesrummet i hus 82, så de børn, der kommer tidligt, får mulighed for at spise morgenmad i fred og ro.

Der er tilbud om morgenmad indtil kl. 7:30.

Fra kl. 7:30 er begge huse åbne.

 

De fleste planlagte aktiviteter foregår i tidsrummet fra ca. kl. 9:30- 13:00

Ved længere ture ud af huset kan vi dog være væk i længere tid. Det vil som regel være oplyst på opslagstavlen, hvornår vi kommer hjem.

 

Opsyn med børnene.

Børnene må efter aftale med de voksne gå på besøg på de andre stuer,

lege på gangen og i fællesrummet eller andre steder, hvor det er muligt.

 

På legepladsen må der max. komme 3 børn ud fra hver stue uden en voksen.

De voksne, der sender børnene ud, har opsynspligt med dem.

 

 

Aflevering / Afhentning.

Forældrene må selv sørge for af - og påklædning, og børnehaven overtager først ansvaret for barnet, når det er blevet afleveret til en af de ansatte.

Det er vigtigt, at forældrene giver sig god tid til at følge barnet ind på stuen, eller tager det med ned til vinduet for at vinke farvel.

Dette betyder meget for børnene.

 

Husk derfor at henvende jer til en voksen, så de er klar over, at barnet er kommet.

 

Husk at sige farvel når I henter barnet, så personalet altid er klar over at barnet er blevet afhentet.

 

Husk at give besked til børnehaven, hvis barnet afhentes af andre end forældrene.

 

Hvis barnet afhentes af andre end forældrene, er det forældrenes ansvar, og der skal forinden gives en skriftlig tilladelse til børnehaven.

 

Hvor det overhovedet er muligt, forventer vi dog at se en af forældrene mindst en gang om dagen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sygdom/Fridage.

Vi kan ikke modtage syge børn.

Bliver de syge i børnehaven, kontakter vi forældrene. Hvis jeres barn bliver syg eller holder en fridag, forventer vi at få besked.

Vi vil selvfølgelig tage hensyn til børn med kroniske lidelser, som f.eks. astma, bronkitis m.m.

Ved smitsomme sygdomme modtager vi først barnet igen, når smittefaren er overstået, og når barnet er rask og dermed feberfri.

Vi følger sundhedsstyrelsens vejledning vedr. smitsomme sygdomme.

 

 

 

 

Tilskadekomst.

Hvis et barn skulle være så uheldig at komme til skade, og vi vurderer, at det er bedst at tage på skadestuen, forsøger vi altid at kontakte forældrene, før vi tager af sted.

 

Forsikring.

Institutionen er i princippet ikke ansvarlig for de ting børnene medbringer i institutionen. Hvis børnene forvolder skade på hinandens ting, henvises forældrene til at klare dette indbyrdes.

Børn er ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætlig eller uagtsom. Dvs. en forsætlig/uagtsom skade på institutionens bygninger, inventar eller materiel kan, afhængig af barnets alder m.v., medføre et erstatningskrav.

Det anbefales, at familie- og ulykkesforsikring er tegnet når barnet begynder i institution.

 

Ferie.

Børn har også behov for ferie ind imellem.

I ferieperioderne holder både mange børn og en del af personalet fri.

Vi bliver derfor nødt til at samle alle børn fra begge huse i et hus i skoleferien.

P.g.a. et begrænset vikarbudget, er det nødvendigt for os at få afviklet så meget ferie og afspadsering som muligt i de perioder, hvor der er færrest børn. Derfor er det også særdeles vigtigt, at i som forældre melder tilbage, når vi har opslag op i forhold til børnenes ferie og fridage. Ellers risikerer vi, at der sættes alt for meget personale på i forhold til, hvor mange børn der er, og at personalet dernæst må afvikle ferie, hvor alle børnene er til stede.

 

Påklædning.

Det er vigtigt at børnene har praktisk tøj på, så de har mulighed for at udfolde sig.

Der skal altid medbringes regntøj og gummistøvler, og om vinteren overtrækstøj, hue og vanter.

Husk at have rigeligt med skiftetøj med, da børnene ofte bliver våde og snavsede.

Husk tydeligt navn i alt tøj m.m., derved bliver det ikke så nemt væk!

 

 

 

Fødselsdag/Afslutning.

Det er op til forældrene i samarbejde med stuens personale, hvordan vi evt. skal holde fødselsdag for barnet.

Der må deles 1 ting ud og børnehaven giver altid drikkevarer.

Afslutningen på børnehavetiden kan fx markeres med fælles mad, eller at der deles 1 ting ud – aftal med personalet hvad passer bedst.

Slik, Penge, Legetøj.

Det er ikke tilladt at medbringe slik og penge. Har et barn fået det med alligevel, lægger vi det væk, indtil barnet skal hjem.

Det er dog tilladt at have legetøj i begrænset omfang med om fredagen, hvor vi har legetøjsdag, men det er på eget ansvar. Vi kan ikke påtage os ansvaret for medbragt legetøj.

 

Indmeldelse.

Indmeldelse i børnehaven sker via den Digitale Pladsanvisning – findes på Kolding Kommunes hjemmeside.

 

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel, og man kan kun melde barnet ud til den 1. i måneden.

Udmeldelse foregår også via den Digitale Pladsanvisning – findes på Kolding Kommunes hjemmeside.

Der er mulighed for, at søge en orlovsplads til barnet, fra 3 måneder til et år, med garanti for at få en plads igen, når arbejdet genoptages.

Hvis jeres barn skal fortsætte i en fritidsforanstaltning, er det vigtigt, at I husker at få det skrevet op til den pågældende institution.

Dette kan dog først ske, når barnet er fyldt 5 år.

 

Betaling / Friplads.

Al betaling foregår gennem forvaltningen.

 

Der er mulighed for at søge hel- eller delvis socialpædagogisk friplads samt at få søskenderabat.

Hvis man har en lav husstandsindkomst er der endvidere mulighed for at søge hel eller delvis økonomisk friplads.

Ansøgningsskema kan fås på pladsanvisningen.

 

 

 

Forplejning.

For de børn der kommer før kl. 7:30 om morgenen, er der mulighed for at få morgenmad.

Ca. kl. 11:30 spiser vi frokost. Børnene skal selv have en madpakke med tydeligt navn på.

Giv endeligt børnene rigeligt mad med. De bliver ofte sultne i løbet af formiddagen, så da får de også lov til at spise lidt.

Vi forsøger at lære børnene at spise sund mad. Efter forældrenes eget ønske på et forældremøde, er det blevet besluttet, at børnene ikke må have usunde ting med i madpakken. Spørg personalet til råds om, hvad det er for produkter. Det handler fx om kiks, kager, slik, div. drikkevarer, yoghurt og kindersnitte.

Til madpakken får børnene tilbudt vand.

Om eftermiddagen spiser vi igen ca. kl. 14-14:30.

Hertil kan børnene medbringe f.eks. frugt og brød.

Børnene får hver en frugtpose til at lægge frugten i.

 

4 gange i løbet af 1 år har vi "maddag".

Børnene er på skift med til at lave maden. Disse dage behøver børnene ikke at have den sædvanlige madpakke med. En mindre en kan dog være en god idé, især til om formiddagen.

 

Forældresamarbejde.

For at knytte barnets to verdener ( hjem og institution ) så tæt sammen som muligt, er det vigtigt, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Dette opnås bedst ved den daglige kontakt.

Hvert barn får en pædagog tilknyttet som kontaktperson.

 

Forældresamtaler.

Er en gensidig snak om barnets udvikling og trivsel i såvel institutionen som i hjemmet.

Disse holdes ca. 3 måneder efter barnet er startet og dernæst 1 gang om året eller efter behov. Der er desuden tilbud om hjemmebesøg.

Til de to kulturelle forældre er der tolk på i det omfang, vi skønner det nødvendigt.

 

Forældrearrangementer.

I løbet af året afholdes der 1 forældremøde. Derudover er der forskellige arrangementer for børn og voksne.

 

Information til forældrene.

Børnehaven bruger forskellige informationskilder:

 

I hver afdeling er der et opslag, hvor I kan se hvad der skal ske i ugens løb.

Nogle stuer informerer om dagens forløb ved hjælp af billeder og andre bruger mest skriftlige meddelelser. Hvert hus har en mappe hvor der sættes materiale ind om de forskellige aktiviteter.

 

Der udarbejdes 3 – 4 gange årligt et nyhedsbrev med forskellige oplysninger til samtlige forældre.

 

Derudover har børnehaven en hjemmeside.

 

 

Forældrebestyrelsen.

Børnehavens forældrebestyrelse består af valgte forældre og 2 personale valgte.

Derudover deltager lederen som sekretær for bestyrelsen.

Nærmere oplysninger findes på forældrebestyrelsens opslagstavle.

 

 

 

I er altid velkommen til at kontakte os for mere information.